Πρόσφατα άρθρα

Οι υπηρεσίες μας στη διάθεση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Συμμετέχουμε στο Ερευνητικό Πρόγραμμα “Secure & Privacy-Aware eGOvernment Services” με το ακρωνύμιο SPAGOS.

Οι υπηρεσίες μας στη διάθεση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης